Superdent fogászati röntgen labor | 1134 Budapest, Botond u. 10. | tel.: +361 451 0506 | e-mail: rtg@superdent-rontgen.hu

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I) Általános rendelkezések

Az Adatkezelési Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelés megfeleljen az irányadó jogszabályok (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről) rendelkezéseinek.


A Szabályzat kizárólag az Eüak. hatálya alá tatozó adatkezelésekre terjed ki, más adatkezelésre nem. A szabályzat vonatkozik az adatkezelőre, valamint azokra a személyekre, akiknek az adatait az adatkezelések tartalmazzák, illetve azokra, akiknek a jogait, vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.


A Superdent Röntgen egy fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaság. Diagnosztikai vizsgálatot végez, kizárólag az érintett kérésére, vagy beutaló alapján. További gyógykezelést nem végez, az elkészült felvételeket nem elemzi.

Az adatkezelőre vonatkozó adatok:

Cégnév: SUPERDENT Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Botond utca 10. 1. em.

Cégjegyzékszám: 01 09 068183


A Superdent Röntgen adatkezelése az érintettek hozzájárulása alapján történik, de bizonyos adatok kezelése jogszabályban elrendelt, ezért az kötelező.


Az érintetteknek joguk van a Superdent Röntgen által kezelt adatokról tájékoztatást kapni, továbbá joguk van az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, valamint tiltakozni (ha az adatok kezelése kizárólag az adatkezelő érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik, ha a tiltakozás gyakorlását a törvény lehetővé teszi) az adatkezelés ellen. Az érintett kérésére az adatkezelő közérthető formában tájékoztatást ad az általa az érintettről kezelt adatokról a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül. Bizonyos, törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.


II) Adatkezelés

Az adatkezelés célja az érintett eredményes gyógykezelésének elősegítése, egészségi állapotának nyomon követése, valamint egészségének megőrzése.


A Superdent Röntgen az adatfeldolgozás során a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően jár el.


A Superdent Röntgen által üzemeltetett orvosdiagnosztikai szolgáltatás igénybevétele egyszeri online regisztrációhoz, ezt követően online bejelentkezéshez kötött, melynek célja az érintettek és a róluk készült diagnosztikai felvétel összekapcsolása.

Az online regisztráció a Superdent röntgen laborban is elvégezhető.


A szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükséges az érintettek bizonyos személyes és személyazonosító adatainak (például nevének, születési dátumának, e-mail címének, telefonszámának, TAJ szám) megadása, illetve ismerete.


A Superdent Röntgen minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a rendelkezésére bocsátott személyes és személyazonosító adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során.


A Superdent Röntgen azon természetes személyek adatait kezeli, akik a szolgáltatást igénybe véve felvételt készíttetnek.


A kezelt adatok körét azon természetes személyazonosító adatok alkotják, melyek szükségesek és elégségesek a érintettek egyértelmű azonosításához. A kezelt adatok körébe tartozik az elkészített felvétel is. Az így készült felvételt megkapja az érintett is, valamint elektronikusan tárolja a Superdent Röntgen.


A kezelendő adatok az érintettektől, illetve a beutalóval érkező érintettek esetén a beutalóról kerülnek felvételre. Az adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad a vizsgálat menetéről, illetve annak hatásairól.


Az érintett orvosának kérésére az elkészült felvételt elküldjük egy radiológusnak, aki a felvételt kiértékeli. Értékelés után a lelet a kezelőorvoshoz kerül.


III) Adatok biztonsága

A kezelt adatok orvosi titoknak minősülnek, ennek megfelelően az adatkezelő gondot fordít arra, hogy az adatok titokban maradjanak. Azok harmadik személyhez kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazás esetén kerülhetnek.


Az adatkezelés időtartama az Eüak. törvényben meghatározottak alapján a képalkotó diagnosztikai eljárással készült dokumentumokra vonatkozóan 10 év.


Az adatok továbbítása minden esetben az érintett hozzájárulásával, illetve törvényi felhatalmazás mellett történhet. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell úgy, hogy az később is visszakövethető lehessen. A beutalóval érkező érintettek orvosai számára biztosított az elektronikus hozzáférés az elkészült felvételhez.


A Superdent Röntgen biztosítja, hogy az általa kezelt adatok nyilvántartásának módja (mind az elektronikusan, mind a papír alapon tárolt adatok esetében) mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Továbbá törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, melynek értelmében az eljáró személyek a tárolt adatok közül mindig csak a szükséges személyes adatokhoz férhetnek hozzá.


A Superdent Röntgen gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, ennek biztosítására megtesz minden szükséges szervezési és technológiai lépést. Több lehetséges megoldás közül azt választja, ami az adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az indokolatlanul nagy nehézséggel jár.


Törlés esetén a kezelt adatokat személyes azonosításra alkalmatlanná teszik, ha törvény előírja, akkor az ezeket tároló adathordozókat is megsemmisíti. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha a kezelés jogellenes, az érintett ezt kéri, a kezelt adat hiányos, vagy tévesek, az adatkezelés határideje megszűnt, valamint ha a törlést bíróság, vagy hatóság elrendelte.


Törlés helyett mód van a kezelt adatok zárolására is, de az adatok csak addig kezelhetőek, amíg fennáll az adatkezelési cél, illetve amíg az adatkezelés határideje tart.


A Superdent Röntgen fenntartja a jogot, hogy az adatkezelés elvégzésére adatfeldolgozót alkalmazzon. Az adatfeldolgozó alkalmazása minden esetben írásbeli szerződéshez kötött.


A Superdent Röntgen adatvédelmi felelősének feladata a vonatkozó szabályok betartatása, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységek ellenőrzése, a kapcsolódó új technológiák alkalmazásának kezdeményezése, oktatás biztosítása, tudományos kutatások esetén betekintés engedélyezése.


IV) Fogalmak

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.


Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából az egészségügyi és személyazonosító adatok feldolgozását végzi.


Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése rögzítése.


Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.


Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


Adatkezelő: az a jogi személy, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.


Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat.


Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától, formájától.


Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosítható természetes személy. Elsősorban az a személy, aki a Superdent Röntgen diagnosztikai szolgáltatását igénybe veszi.


Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.


Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, a nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.


Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.


Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.


Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezt a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Vissza a weboldalrára